Badania i wyniki

Botanicy dla Krakowian

Finansowanie
Ministerstwo Edukacji i Nauki; program "Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu" (kwota dofinansowania: 234 261 zł)
Numer
SONP/SP/549594/2022
Okres
2022–2024
Kierownik
Prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Streszczenie

Projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy botanicznej, dorobku botaników oraz znaczenia kolekcji botanicznych. Cele te będą realizowane w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami poprzez cykl wykładów, wycieczek terenowych i warsztatów stacjonarnych, a także poprzez organizację wystawy prezentującej dorobek i kolekcje wybitnych botaników. Zajęcia prowadzone będą przez prelegentów związanych profesjonalnie z botaniką, rekrutujących się spośród pracowników naukowych Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W organizację wystawy i przygotowanie warsztatów zostaną zaangażowani pracownicy techniczni, związani na co dzień z obsługą zbiorów botanicznych Narodowej Kolekcji Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN.

Obchody Roku Botaniki (2022) w Polsce stały się inspiracją do działań mających na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie botaniki oraz wagi zagadnień podejmowanych w ramach działalności tej dziedziny nauki. Jest to szczególnie istotne w warunkach dynamicznych przemian w szacie roślinnej (w wymiarze lokalnym i globalnym), wywołanych między innymi działalnością człowieka (postęp urbanizacji) i zmianami klimatycznymi. Na pierwszy plan wysuwa się tu potrzeba prowadzenia ciągłych obserwacji terenowych mających na celu rejestrowanie zmian we florze i szacie roślinnej (zbiorowiskach roślinnych) spowodowanych m.in. wymieraniem rodzimych gatunków, pojawieniem się obcych przybyszów, gatunków ekspansywnych lub nawet inwazyjnych z odległych geograficznie obszarów. Prowadzenie obserwacji nad lokalnymi zmianami bioróżnorodności można z powodzeniem powierzyć odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym amatorom. Niniejszy projekt należy zatem traktować jako próbę stworzenia zalążków amatorskiego ruchu florystycznego w Krakowie.

Prezentowana wystawa oraz warsztaty stacjonarne i zajęcia terenowe mają zachęcić odbiorców do zainteresowania się botaniką, przede wszystkim poprzez poznawanie roślin i grzybów najbliższej okolicy oraz próby samodzielnej identyfikacji zebranych okazów z wykorzystaniem dostępnej dla amatorów literatury popularnej, a także przy pomocy nowoczesnych źródeł wiedzy, jakie stanowią np. bazy zawierające zdigitalizowane i udostępnione zbiory naukowe. Działania te mają służyć zrozumieniu wartości jaką stanowi rodzima przyroda, uświadomić potrzebę jej ochrony i zachowania dla następnych pokoleń. Pozwolą zrozumieć potrzebę gromadzenia dokumentacji naukowej w postaci kolekcji przyrodniczych, zwłaszcza zielnikowych. Uczestnicy zapoznają się z kolejnymi etapami powstawania kolekcji, zasadami jej organizacji i nowoczesnego wykorzystania. Posiądą także umiejętność wykonania podręcznego zielnika w oparciu o samodzielnie zebrane okazy z najbliższej okolicy. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom na poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętej botaniki, zrozumienie i właściwe stosowanie pojęć i terminów botanicznych (biologicznych) oraz poznanie interesujących zagadnień z pogranicza botaniki i szeroko pojętej humanistyki. Podczas zajęć terenowych prowadzonych na obszarze Krakowa szczególna uwaga zostanie zwrócona na wyjątkowe położenie, bogactwo gatunkowe oraz unikatowe w skali kraju zróżnicowanie szaty roślinnej miasta. Zajęcia te mają zachęcić uczestników do samodzielnego poznawania przyrody, spędzania wolnego czasu na łonie natury i "ekologicznego" stylu życia.

Wawel.
Foto: Pixabay.