Badania i wyniki

I. Grupa Biogeografii Molekularnej i Systematyki

Kierownik: dr hab. Elżbieta Cieślak

Pracownicy naukowi: dr hab. Elżbieta Cieślak, dr Agnieszka Domka, mgr Katarzyna Izworska, dr Paulina Janik, dr Adriana Kaczmarczyk, dr hab. Beata Paszko, dr hab. Anna Ronikier, dr hab. Michał Ronikier, dr Marta Saługa, dr hab. Magdalena Szczepaniak, dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda, dr Tomasz Suchan, dr Monika Woźniak-Chodacka

Pracownicy techniczni: mgr inż. Jan Biel, dr Wojciech Paul, mgr inż. Monika Zankowicz

Profil badań

Grupa prowadzi badania filogenetyczne oraz taksonomiczne mające na celu poznanie relacji ewolucyjnych pomiędzy taksonami a także mechanizmów związanych z ewolucją bioróżnorodności, w tym np. procesów poliploidyzacji, hybrydyzacji i ewolucji retikularnej. W badaniach tych szczególna waga przykładana jest do analiz krytycznych grup taksonów w oparciu m.in. o analizę typów nomenklaturowych i protologów oraz szerokie analizy porównawcze różnych grup cech morfologicznych i molekularnych. Kolejną grupę tematyczną stanowią zagadnienia biogeografii molekularnej; obejmują one badania struktury i ewolucji bioróżnorodności organizmów w kontekście przestrzennym (geograficznym) i czasowym, na różnych poziomach (populacji, gatunków, zbiorowisk organizmów), z wykorzystaniem narzędzi biologii molekularnej. Badania te pozwalają na poznanie czasowo-przestrzennej dynamiki zasięgów organizmów i kształtujących je w przeszłości mechanizmów, co ma znaczenie również dla prognozowania przyszłych zmian w rozmieszczeniu gatunków i strukturze bioróżnorodności, związanych z zachodzącymi współcześnie zmianami klimatycznymi. Realizowane badania opierają się na zróżnicowanym taksonomicznie materiale modelowym obejmującym m.in. rośliny naczyniowe, mszaki, śluzowce.

Zespoły i tematy badawcze

Zespół I.1

Lider: dr hab. Elżbieta Cieślak

Temat badawczy: Systematyka ewolucyjna i biogeografia wybranych grup roślin

  • Ewolucja i filogeneza taksonów z rodzin Onagraceae i Poaceae (B. Paszko, M. Szczepaniak, M. Woźniak-Chodacka)
  • Biogeografia gatunków siedlisk kserotermicznych, górskich i leśnych w Europie (E. Cieślak, A. Domka, A. Kaczmarczyk, M. Szczepaniak, M. Szechyńska-Hebda)

Zespół I.2

Lider: dr hab. Michał Ronikier

Temat badawczy: Biogeografia molekularna, ewolucja i zmienność genetyczna bioty siedlisk górskich i polarnych

  • Filogeografia porównawcza wybranych gatunków bioty siedlisk górskich i polarnych (K. Izworska, A. Ronikier, M. Ronikier, M. Saługa, T. Suchan)
  • Filogeneza i biogeografia molekularna śluzowców przyśnieżnych (P. Janik, A. Ronikier, M. Ronikier, T. Suchan)